Συνολικές προβολές σελίδας

Αναζήτηση

Θέματα

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Είμαι απόφοιτος του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ίδιου τομέα της σχολής με το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας να παραγματεύεται το έργο "Περὶ παίδων ἀγωγῆς" του Πλουτάρχου. Είμαι υποψήφια διδάκτωρ του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας του Δ. Π. Θ. Με ενδιαφέρουν αρκετά θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και μελέτες περιπτώσεων. Το 2009 διορίστηκα μέσω Ασεπ και δίδαξα στο ΓΕΛ Αρχαγγέλου Ρόδου για δύο χρόνια. Από το σχολικό έτος 2011-12 υπηρετώ στο ΓΕΛ Λιμένα, στην γενέτειρά μου, την Θάσο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

Λατινικά β' Λυκείου Lectio VII

Lectio VII
Mετάφραση
Ο Καίσαρας λόγω της έλλειψης σιταριού εγκαθιστά τις λεγεώνες του σε πολλά χειμερινά στρατόπεδα. Διατάζει τέσσερις από αυτές να ξεχειμωνιάσουν στη χώρα των Νερβίων και τρεις διατάζει να παραμείνουν στη χώρα των Βέλγων. Διατάζει όλους τους διοικητές των λεγεώνων να μεταφέρουν σιτάρι στα στρατόπεδά τους. Συμβουλεύει τους στρατιώτες του με τα παρακάτω λόγια: «Πληροφορούμαι ότι οι εχθροί πλησιάζουν· οι ανιχνευτές μας αναγγέλλουν ότι αυτοί είναι κοντά. Πρέπει να φυλάγεστε από τη δύναμη των εχθρών, γιατί οι εχθροί συνηθίζουν να εξορμούν από τους λόφους και μπορούν να κατασφάξουν τους στρατιώτες μας.

Ειδικές παρατηρήσεις

1.       Τα τριτόκλιτα σε –io/-ionis είναι γένους θηλυκού.
2.       Ηiberna – orum  : pluralia tantum
3.       Quattuor: άκλιτο απόλυτο αριθμητικό
4.       Tres: απόλυτο αριθμητικό που κλίνεται ως εξής: tres,trium, tribus,tres, - , tribus
5.       Castraorum: στον πληθυντικό σημαίνει στρατόπεδο, ενώ στον ενικό το castrum-i σημαίνει φρούριο
6.       Iubeo + τελικό απαρέμφατο
7.       Hostis,is: αρσενικού και θηλυκού γένους
8.       Τα σε –or/-oris είναι γένους αρσενικού. Θηλυκού είναι α) όσα δηλώνουν θηλυκά πρόσωπα β) το arbor/-oris = δέντρο 
9.       Vis:θηλυκό = δύναμη. Κλίνεται ως εξής: vis, -, -, vim, -, vi // vires, virium, viribus, vires, vires, viribus


To απαρέμφατο ενεστώτα πρώτης και δεύτερης συζυγίας ενεργητικής φωνής
· Το απαρέμφατο του ενεργητικού ενεστώτα λήγει σε –re, π.χ.: ama-re, dele-re
· Tο απαρέμφατο του sum είναι το esse
· Oπως στα αρχαία ελληνικά έτσι και στα λατινικά το απαρέμφατο διακρίνεται σε τελικό και ειδικό, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

                      ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ                             ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
.
· Το ειδικό απαρέμφατο μπορεί να είναι σε
οποιοδήποτε χρόνο

· Το τελικό απαρέμφατο είναι μόνο σε χρόνο
ενεστώτα, π.χ.: Ego possum liberare puellam
· Το ειδικό απαρέμφατο παίρνει πάντα
υποκείμενο σε αιτιατική πτώση, είτε έχουμε
ταυτοπροσωπία είτε ετεροπροσωπία, π.χ.:
Εgo dico me esse sapientem (ταυτοπροσωπία)
Ego dico Ovidium esse sapientem (ετεροπροσωπία)
Και σε ετεροπροσωπία και σε ταυτοπροσωπία το
υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου μπαίνει σε αιτιατική πτώση πάντα
· Το τελικό απαρέμφατο ακολουθεί τους κανόνες
ταυτοπροσωπίας και ετεροπροσωπίας που ξέρουμε
στα αρχαία ελληνικά

Η Δ’ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
· Η τέταρτη κλίση έχει ουσιαστικά και στα τρία γένη. Όλα τα ουσιαστικά της τέταρτης
κλίσης είναι αρσενικού γένους. Το cornu είναι το μοναδικό ουδέτερο της τέταρτης κλίσης
και δεν το συναντάμε στο σχολικό βιβλίο. Τα μοναδικά θηλυκά της τέταρτης κλίσης είναι
τα acus, domus, idus, manus, porticus, tribus, anus, nurus, socrus, quinquartus και στο σχολικό βιβλίο συναντάμε μόνο το domus
Παρατηρήσεις
1. Το όνομα ficus είναι θηλυκού γένους, είναι ετερογενές, κλίνεται δηλαδή και κατά τη
δεύτερη και κατά την τέταρτη κλίση (από την τέταρτη κλίση έχει μόνο τους τύπους που
λήγουν σε -us και -u)
2. Προσοχή!: Πολλές φορές θα συναντήσουμε ονόματα στην ονομαστική πτώση και ίσως
να υπάρξει κίνδυνος να μην ξέρουμε σύμφωνα με ποια κλίση κλίνονται π. χ
animus, corpus, exercitus…Και τα τρία ονόματα λήγουνε σε –us. Για να ξέρουμε
όμως σύμφωνα με ποια κλίση κλίνονται πρέπει – όταν διαβάζουμε - να ξέρουμε και την γενική ενικού,
3. Το domus έχει και τύπους από τη δεύτερη κλίση οι οποίοι έχουν επιρρηματική σημασία,
χρησιμεύουν δηλαδή ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί του τόπου:
domi: δηλώνει στάση σε τόπο (στα αρχαία ισοδυναμεί με το ‘οκοι)
domum: δηλώνει κίνηση σε τόπο (στα αρχαία ισοδυναμεί με το ‘οκαδε)
domo: δηλώνει από τόπο κίνηση (στα αρχαία ισοδυναμεί με το ‘οκοθεν)

Ασκήσεις

1.Nα µεταφέρετε τις αντωνυµίες του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του
άλλου αριθµού και στα τρία γένη

2. Nα µεταφερθούν τα ρήµατα της πρώτης και δεύτερης συζυγίας στο
αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου αριθµού στην έγκλιση που βρίσκονται.

3. Nα µεταφερθούν τα ρήµατα της δεύτερης συζυγίας του κειµένου, τα οποία
βρίσκονται σε οριστική ενεστώτα, στο αντίστοιχο πρόσωπο της οριστικής
του παρατατικού.

4. Nα ξαναγραφούν οι παρακάτω περίοδοι, αφού µεταφερθούν τα ρήµατα στο
αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου αριθµού (στην έγκλιση που βρίσκονται) και
γίνουν, όπου χρειάζεται, οι αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε οι νέες προτάσεις
να είναι νοηµατικώς αποδεκτές. Nα µη θίξετε τις περιόδους εκείνες που αν
τροποποιηθούν δεν παρέχουν αποδεκτό νόηµα:
α) Ille quattuor legionibus in Belgis hiemare imperat.
β) Tres legiones in hibernis conlocat.
γ) Speculator noster prope esse hostes nuntiat.
δ) Vos hostium vim cavere debetis.
ε) Caesar legatos conlocare legiones in hibernis multis iubet.
5. Σε τι διαφέρουν, ως προς τη σύνταξη, τα συνώνυµα ρήµατα «iubeo» και
«impero»;

6. Nα εντοπίσετε τις προθέσεις του κειµένου και να προσέξετε τη σύνταξή τους.

7. Mε τις οµάδες λέξεων που σας δίνονται να κατασκευάσετε ισάριθµες
αποδεκτές προτάσεις, αφού τοποθετήσετε την κάθε λέξη στον κατάλληλο
τύπο και στην κατάλληλη θέση (τα ρήµατα, κατά την κρίση σας, να τεθούν
σε οριστική ενεστώτα ή παρατατικού).
α) Caesar, legio, conloco, hiberna, in.
β) impero, in, Caesar, tres, remaneo, legio, Belgae.
γ) Caesar, legatus, in, impero, frumentum, castra, importo.
δ) hostis, sum, prope.
ε) collis, de, advolo, hostis.

8. Nα συµπληρώστε τα κενά επιλέγοντας από τις λέξεις που δίδονται µέσα στις
παρενθέσεις τη λέξη που κάθε φορά απαιτείται, αφού τη µεταφέρετε στον
κατάλληλο τύπο (τα ρήµατα µε τα οποία θα συµπληρώσετε τα κενά, να
τεθούν σε οριστική ενεστώτα). Να προσέξετε ώστε οι προτάσεις να είναι
νοηµατικώς αποδεκτές.

α) Caesar quattuor ex ........................ in Nerviis et tres in Belgis ....................
(conloco, legio)
β) Quattuor ................... in Nerviis hiemare imperat et tres in Belgis
.......................... iubet. (remaneo, legio)
γ) ............................... omnes .................................. in .................................
conlocare iubet. (hiberna, legatus, legio)
δ) ............................... frumentum in castra .............................. iubet.
(importo, legatus)
ε) Speculatores ............................ .................................. et prope eos esse
nuntiant. (hostis, advento)
στ) Caesar ................................ cavere vim ........................................ admonet
et legatos .............................. frumentum in castra iubet. (miles, hostis,
importo)

3 σχόλια:

jimmycello είπε...

χαιρετώ. έχω μια ερώτηση. στη δεύτερη πρόταση έχουμε δύο ρήματα, το iubet και το imperat. είναι οκ αυτά τα δύο ρήματα να τα μεταφράσω και τα δύο "διατάζει" εφόσων είναι διαφορετικά? υπάρχει περίπτωση να πω για το ένα "διατάζει" και για το άλλο "προστάζει";
ευχαριστώ πολύ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ είπε...

Γειά σας θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει βοηθητικό πινακάκι ή κάτι σχετικό για το απόλυτο αριθμητικό tres των λατινικών....

Ανώνυμος είπε...

αφροδιτη η κλειτσικα εισαι?

Δημοσίευση σχολίου