Συνολικές προβολές σελίδας

Αναζήτηση

Θέματα

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Είμαι απόφοιτος του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ίδιου τομέα της σχολής με το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας να παραγματεύεται το έργο "Περὶ παίδων ἀγωγῆς" του Πλουτάρχου. Είμαι υποψήφια διδάκτωρ του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας του Δ. Π. Θ. Με ενδιαφέρουν αρκετά θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και μελέτες περιπτώσεων. Το 2009 διορίστηκα μέσω Ασεπ και δίδαξα στο ΓΕΛ Αρχαγγέλου Ρόδου για δύο χρόνια. Από το σχολικό έτος 2011-12 υπηρετώ στο ΓΕΛ Λιμένα, στην γενέτειρά μου, την Θάσο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Γλωσσομάθεια

Ορισμός.Γλωσσομάθεια είναι η γνώση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών.
Η σημασία της.
• Η γλωσσομάθεια συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια του ατόμου:
- η μελέτη μιας ξένης γλώσσας δημιουργεί νέους ορίζοντες στον πνευ¬ματικό κόσμο. Τα εκφραστικά μέσα, ο λεξιλογικός πλούτος διευρύνουν το γνωστικό πεδίο και εμπλουτίζουν τη σκέψη
-παράλληλα, η εκμάθηση της γραμματικό-συντακτικής δομής μιας άλλης γλώσσας και η σχετικές ασκήσεις αναπτύσσουν την κρι¬τική ικανότητα του μαθητή.
• Η γνώση ξένων γλωσσών καθίσταται αναγκαία για την αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου ενός νέου, γιατί:
- η σύνθεση μιας επιστημονικής εργασίας (όπως η πτυχιακή, η μετα¬πτυχιακή, η διατριβή κ.λ.π.) απαιτεί την αξιοποίηση της διεθνούς βι¬βλιογραφίας.
- η φοίτηση σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού προϋποθέ¬τει την ουσιαστική γνώση ξένης γλώσσας.
-παράλληλα, η γνώση μιας άλλης γλώσσας παρέχει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα την εθνική του γλώσσα, με τη συ¬γκριτική εξέταση και τη συνειδητοποίηση της μοναδικό¬τητας.
• Η γνώση μιας ξένης γλώσσας διευρύνει τις επαγγελματικές δυνατότητες του ατόμου:
- παρέχει στον επαγγελματία τη δυνατότητα να παρακολουθεί σεμινά¬ρια σε διεθνείς συναντήσεις που αφορούν την πληρέστερη κατάρτιση του στο αντικείμενο της απασχόλησης του. Ευνοεί την απρόσκοπτη επαγγελματική επαφή και διευρύνει το πλαίσιο των συναλλαγών, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποί¬ησης.
- η επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας συνιστά αναγκαίο επαγγελματικό εφόδιο, για να αναλάβει το άτομο μια εργασιακή θέση ή να ανελιχθεί στον τομέα της απασχόλησης του.
- προσφέρει νέες θέσεις εργασίας. Δημιουργεί μια σειρά επαγγελμάτων, όπως δασκάλους ξένων γλωσσών.
• Η γλωσσομάθεια ευνοεί τη βαθύτερη επικοινωνία μεταξύ των λαών και διαμορφώνει πνεύμα οικουμενικής συνείδησης:
- με την άμεση πληροφόρηση αποτρέπεται οποιαδήποτε παραμόρφωση της πραγματικότητας και διαμορφώνεται μια σφαιρική άποψη, που αντιστοιχεί περισσότερο στην αλήθεια.
- ο άνθρωπος μπορεί να έχει μια ουσιαστική επα¬φή με τον τρόπο σκέψης, τη νοοτροπία, την ευρύτερη κουλτούρα ενός λαού. Η επαφή αυτή τον βοηθά να απαλλαγεί από προκατα¬λήψεις και προϊδεασμούς.
- το άτομο μπορεί να εντρυφήσει στις πτυχές της ιστορίας, της λογοτεχνίας και, ευρύτε¬ρα, του πολιτισμού των άλλων λαών .
• Εμπλουτίζει την αισθητική του με στοιχεία από την καλλιτεχνική δημι¬ουργία των άλλων λαών και διευρύνει τις ψυχαγωγικές επιλογές, γιατί με την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ο άνθρωπος μπορεί να:
- απολαμβάνει με άμεσο τρόπο -χωρίς την, ενδεχομένως, παραμορ¬φωτική διαμεσολάβηση του μεταφραστή- την καλλιτεχνική δημι¬ουργία αλλόγλωσσων χωρών (τραγούδι, κινηματογράφος, λογοτε¬χνική παραγωγή κ.λ.π.)
- κατανοεί την αισθητική ιδιαιτερότητα του εθνικού πολιτισμού και τα στοιχεία που τον διαφοροποιούν
• Η γλωσσομάθεια επιδρά ευεργετικά στην ψυχολογία του ανθρώπου:
-τονώνει την αυτοπεποίθηση του η συναίσθηση πως μπορεί, χωρίς συμπλέγματα κατωτερότητας, να επικοινωνεί και να συναλλάσσεται απρόσκοπτα και ισότιμα με τους πολίτες άλλων χωρών.
- αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το επαγγελματικό του μέλλον, γιατί διαθέτει το εφόδιο μιας ξένης γλώσσας, που θεωρείται απαραίτητο προσόν στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον της εποχής μας.
• Η ανάπτυξη του τουρισμού και η καθιέρωση των ταξιδιών ως μέσου ψυχαγωγίας επιβάλλουν τη γνώση των ξένων γλωσσών, για να είναι δυ¬νατή η επικοινωνία με τους άλλους λαούς.
• Συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας. Επιτρέπει το άνοιγμα των αγο¬ρών, τη μεγιστοποίηση της παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, λόγω του οικονομικού ανταγωνισμού. Δημιουργείται μια πα¬γκόσμια αγορά.
• Το άτομο εμπλουτίζει τις αξίες του, προωθεί την ειρήνη και τη δημοκρατία
• Η παγκοσμιοποίηση της ζωής, απαιτεί επιστημονική, επαγγελματική και οικονομική διεθνή ενημέρωση.
Αρνητικά της γλωσσομάθειας:
• Η ανάλωση μεγάλου χρόνου για την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε βά¬ρος της καλλιέργειας της εθνικής γλώσσας.
• Η συμπλεγματική διάθεση που μπορεί να δημιουργηθεί από τις κυριαρ¬χούσες γλώσσες, όπως είναι σήμερα η αγγλική. Μια τέτοια διάθεση προ¬καλεί την ξενομανία και το μιμητισμό.
• Ο κίνδυνος αλλοτρίωσης της εγχώριας γλώσσας, όταν σε ορισμένες εκ¬φράσεις υποκαθίσταται από ξενικούς όρους, ενώ υπάρχουν αντίστοιχοι στη γλώσσα μας.
• Η γλώσσα κάθε λαού είναι φορέας του πολιτισμού του. Επομένως, υπάρχει ο κίνδυνος έμμεσης και άκριτης/ υποσυνείδητης υιοθέτησης των αξιών, των αντιλήψεων, της νοοτροπίας κ.λ.π. ενός άλλου πολιτι¬σμού, που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο στη γλωσσική αλλά και στην πολιτιστική παραμόρφωση μιας χώρας.

Η γλωσσομάθεια είναι πιο αναγκαία σε έναν Έλληνα, γιατί:
• Η χώρα μας είναι πληθυσμιακά μικρή
• Οι Έλληνες ταξιδεύουν συχνά σε ξένες χώρες.
• Η βιβλιογραφία μας δεν είναι αρκετά αναπτυγμένη και, επομένως, ο μελε¬τητής είναι ανάγκη να χρησιμοποιεί ξένη βιβλιογραφία για την επιστη¬μονική του κατάρτιση.
Για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται σε ξένη χώρα, η εκμά¬θηση της γλώσσας της είναι ιδιαίτερα αναγκαία, γιατί:
• Διευκολύνει την εύρεση ή την επιλογή μιας καλύτερης εργασίας.
• Βοηθά την ενσωμάτωση τους στη νέα κοινωνική πραγματικότητα.
• Ευνοεί την επαφή τους με τον πνευματικό πολιτισμό της ξένης χώρας.
Γλώσσα και έθνος.
«…Γλώσσα και πατρίδα είναι το ίδιο. Να πολεμά κανείς για την πατρίδα του ή για την εθνική του γλώσσα, ένας είναι ο αγώνας. Πάντα αμύνεται περί πάτρης».Γ. Ψυχάρη «Το ταξίδι μου»
Κάθε έθνος έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από τα άλλα. Αυτά αποτελούν την εθνική του ταυτότητα. Αν ένα έθνος θέλει να διατηρεί την εθνική του ανεξαρτησία και την ιδιαίτερη υπόσταση του, πρέπει να διατηρεί τα στοιχεία της εθνικής του ταυτότητας. Διαφορετικά, η απώλεια των στοιχείων αυτών θα οδηγήσει νομοτελειακά στην υποτέλεια. Πρωταρχικό στοιχείο εθνικής ταυτότητας είναι, φυσικά, η γλώσσα.
Ειδικά για τη χώρα μας, η διατήρηση και καλλιέργεια της, έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού:
• ομιλείται μόνο στην Ελλάδα,
• έχει το δικό της αλφάβητο,
• έχει ιδιαιτερότητα και δε μοιάζει με άλλη.
Η γλώσσα, άλλωστε, είναι έκφραση του πολιτισμού μιας χώρας. Όταν λοιπόν αυτή χάνεται ή αλλοιώνεται, τότε αποκόπτεται κάθε δυνατότητα πρό¬σβασης στο παρελθόν και στον πολιτισμό μας. Αυτή εκφράζει τα ήθη, τα έθιμα, η νοοτροπία και η παράδοση ενός τόπου. Είναι εύλογο λοιπόν πως σε μια εποχή «έμμεσης αποικιοκρατίας», όπου τα οικονομικά εύρωστα κράτη συρρικνώνουν τον πολιτισμό μιας χώρας με ασθενέστερη οικονομία, η μόνη ίσως δικλείδα ασφαλείας, είναι η διατήρηση της πολιτιστικής μας ι¬διαιτερότητας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Έλληνα πολίτη που δρα ως «πολίτης του κόσμου», είναι η γλωσσομάθεια. Για
το λόγο αυτό η κυβέρνηση σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και στη δια Βίου μάθηση ενισχύει περαιτέρω
την πολυγλωσσία.
(απόσπασμα από την ομιλία του Υπουργού Παιδείας κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, σχετικά με το θέμα της
γλωσσομάθειας)

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του
δημιουργικού διαλόγου με τους μαθητές, τους καλεί να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με την καθιέρωση της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Να απευθύνετε επιστολή προς τον Υπουργό, στην οποία να διατυπώνετε την άποψή σας σχετικά με την γλωσσομάθεια (αναγκαιότητα, προϋποθέσεις)

109 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

πολυ καλη βοηθεια!!!!

Ανώνυμος είπε...

mn mg

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστω για την βοηθεια ωραιο σχεδιαγραμμα

dangerous_noulis είπε...

πολυ καλη δουλεια...θα μου χρειαστουν πληροφοριες απο αυτες για την εκθεση που γραφω αυριο.Ευχαριστω πολυ

Ανώνυμος είπε...

thank you!you've helred me so much!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

thank you!!!!!!!you've helped me so much!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Κι εγώ εχω έκθεση αύριο αλλα όλα τα πιο πανω πρέπει να μπούνε στην πρώτη παράγραφο του κυρίου θέματος.... Πάντος ευχαριστο για την βοήθεια σου,με βοήθησε πολύ!!!

Ανώνυμος είπε...

polu kalo.....8a me voh8hsei sthn ek8esh po0 grafw aurio...se euxaristw poluuuuu...!!!

Ανώνυμος είπε...

μπραβο ρε παιδια...γραφω αυριο και δεν ξερω τ να γραψω!!!!ευχαριστω

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΑΥΡΙΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ πολύ.Άυριο γράφω έκθεση και αυτά με βοήθησαν πάρα πολύ !!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΡΑΦΩ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΕ ΘΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΩ ΕΝΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.
ΧΙΛΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ πάρα πολυ!!!! Ελπίζω να τα πάω καλά στην Έκθεση Αύριο!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ενισχυση της γλωσσομαθειας πως μπορει να γινει ? ευχαριστω

Ανώνυμος είπε...

παρα πολυ καλο και δεν ηξερα τι να γραψω

Ανώνυμος είπε...

τα σπατε ρ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

πολυ καλο αλλα δεν βρηκα τροπους αντιμετωπισης του υπερμετρου ζηλου για την γλωσσομαθεια

Ανώνυμος είπε...

Και εμένα βοήθησε ιδαίτερα ! Τουλάχιστον θα έχω κάτι να γράψω αύριο ! Καλή τύχη και στα παιδία που γράφουν αύριο αλλά και τις επόμενες χρονίες !!

Ανώνυμος είπε...

με σώζεις γραφω κεγω εκθεση σαυτο

Σωτηρία Σιαμαντούρα είπε...

Eυχαριστώ παιδιά για τα καλά σας λόγια.. Μην ξεχνάμε όμως οτι από δώ παίρνουμε απλά ιδέες για να διανθίσουμε τις δικές μας.. Δεν αντιγράφουμε διαγράμματα, δεν μας προσφέρει κατι αυτό.. Πάνω απ' όλα πρέπει να μάθουμε πως να σκεφτόμαστε!!! Καλή συνέχεια

Ανώνυμος είπε...

πειτε σχετικα και με την σχεση που εχει με την προσωπηκοτητα στουσ νεους, γιατι το θεμα μου ειναι:σημασια γλωσ. στη διαμορφωση των νεων Help Pleaseeeeee.....
:):)

Ανώνυμος είπε...

*της προσωπικοτητας των νεων ηθελα να πω

Ανώνυμος είπε...

pragmatika polu kalh doulia ..euxaristw

Ανώνυμος είπε...

avrio exw exetaseis kai den xerw tipota afti i ek8esi 8a me voi8isei para poli

me exete swsei
. . .efxaristw. . .

Ανώνυμος είπε...

etc mwrh trelaaaaa...!!!
thnx re guys t cpate.....gmaei i help sas..!! ;)
<3<3<3

Σωτηρία Σιαμαντούρα είπε...

Θα σε παρακαλούσα να είναι λίγο πιο κόσμια τα σχόλια σου γιατί είναι εκπαιδευτικό ιστολόγιο.. Ξέρω το αίμα σας βράζει και η "γλώσσα των νέων" σας εκφράζει, αλλά καλό είναι να κρατάμε κάποιους τύπους σε κάποιες περιστάσεις... :)

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ανώνυμος είπε...

xilia euxaristw!me voh8hsate para pl stn ek8esh m!:)

Ανώνυμος είπε...

bravo pedia pannta tetia me voi8isate p0Li :DDD

Ανώνυμος είπε...

αχα και εγω γραφω!!

Ανώνυμος είπε...

ευχαριστω ηταν πολυ χρησιμα! :)

Ανώνυμος είπε...

Eυχαριστώ πάρα πολύ.Ήταν πολύ χρήσιμες πληροφορίες.

Ανώνυμος είπε...

μαγκες γραφω τεστ και δν ει3ερα τιποτα ...να στε καλα

Ανώνυμος είπε...

γραφω αυριο 11/11/11 ελπιζω να ειναι τυχερη ημερα!!ευχαριστω για τη βοηθεια!!

Ανώνυμος είπε...

πολυ χρησιμες πληροφοριες !!! ευχαριστω !!

Ανώνυμος είπε...

ωραιο κειμενο, πλουσιο λεξιλογιο, φοβερες ιδεες σε διευκολυνει αφανταστα να αναπτυξεις τις δικες σου μπραβο σε αυτον που το δημοσιευσε!

Ανώνυμος είπε...

πολύ χρήσιμες πληροφοριες .. ευχαριστούμε..!!

Ανώνυμος είπε...

χαχαχα όλοι γράφουν, και εγώ θα γράψω σε λίγες μέρες!! ευχαριστώ για την βοήθεια !!!!

Ανώνυμος είπε...

γραφω αυριο και ειμε χιλια τα εκατο σγρ οτι θα τα παω τελεια ευχαριστωωωωω παρα πολ για την βοηθεια συνχαρητηρια σε οποιον το ανεβασε...!!!

Ανώνυμος είπε...

0_o Pira 19/20

Ανώνυμος είπε...

και εγώ γραφω αυριο αλλα μας εχει δωσει η καθηγητρια μας ενα φυλλαδιο το οποιο συμπεριλαμβανει πολλα απο τα παραπανω...
anyway...
καλη επιτυχεια σε οσους γραφουν εκθεσηηηηη!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Μερικοί ας μάθουν και λίγη ορθογραφία, δεν βλάπτει...
Τέλος πάντων,υπέροχο κείμενο,λιτό και περιεκτικό.

Ανώνυμος είπε...

polu kalo :)

Ανώνυμος είπε...

en to pistefkw pio shiroteth malakia en ivraxDD
i'm just kidding en kaloo alla enen tto p zhta akrivws i ek8esh m ;//

Ανώνυμος είπε...

παρα πολυ καλο να σαι καλα κοπελα μου

Ανώνυμος είπε...

sas eyxaristo poli m voithisate afantasta!!!

Ανώνυμος είπε...

εξαιρετικη δουλεια
Μπραβο!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ευχαριστώ πολύ (μαν) με βοήθησες πάρα πολύ ΤΗΑΝΚΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

Ανώνυμος είπε...

πολυ καλο σχεδιαγραμμα μπραβο!!!!

Ανώνυμος είπε...

εγω διαβασα την πρωτη προταση και βαρεθηκα και ετσι το εκλεισα.ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ!!!!!

Ανώνυμος είπε...

με εσοσες ευχαριστω

Ανώνυμος είπε...

εφχαριστω για την βοηθεια με σοζεις αυριο γραφω εκθεση και δεν ξερω τιποτα ειναι τελια συγχαριτηρια

Ανώνυμος είπε...

Με βοήθησε πάρα πολύ το παρόν έγγραφο για την όργανωση της σκέψης μου!Θα ήθελα όμως να μην υπάρχει γιατί τα παιδία όπως εγώ κοιτάνε πως θα βοηθηθούν για να γράψουν καλά σε κάποιο διαγώνισμα.Θα έπρεπε το κράτος να εχει φροντίσει μέσα από τα βιβλία του να δίνει ό,τι είναι απαραίτητο!Ξέρετε είναι άδικο, διότι άλλα παιδιά τυχαίνει να μην έχουν internet!

Ανώνυμος είπε...

Πραγματικά είναι ότι καλύτερο θα μπορούσα να διαβάσω για να μπορέσω να γράψω και εγώ αύριο την έκθεσή μου.Χαίρομαι που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν τα φώτα τους στην εκμάθηση του ελληνικού γραπτού λόγου χωρίς να περιμένουν την οποιαδήποτε χρηματική αμοιβή.Μπράβο παιδιά!

Ανώνυμος είπε...

paidiaa sos grafw aurio ek9esi gia thn glwssa genika...:$ 3ereis kaneis kanena site na diabasw kamia ek9esi????

Ανώνυμος είπε...

pragmatika me boi8ise para poli sinexeste etsi ..euxaristw :D

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο σας για την βοήθεια που μας παρέχετε.Η ιστοσελίδα σας είναι εκπληκτική και με βοήθησε σημαντικά..χίλια ευχαριστώ..

Ανώνυμος είπε...

..............

Ανώνυμος είπε...

μπράβο,εξαιρετική δουλειά!

Ανώνυμος είπε...

ευχαριστω πολυ γραφω εκθεση αυριο και βοηθηθηκα πααρα πολυ!!

Ανώνυμος είπε...

πολυ ωραιο ευχαριστω!!!

Ανώνυμος είπε...

καλο! βοηθησε πολυ!

Ανώνυμος είπε...

αυριο γραφω εκθεση μαλλον σε αυτο το θεμα η τον αναλφαβητισμο
με βοηθατε πολυ να παρω ιδεες
ευχαριστω πολυ

Ανώνυμος είπε...

eimai prwth lukeiou kai grafw kai egw aurio ek8ech...;) h glwccoma8eia htan ena apo ta protinomena 8emata kai dn eixa ka8olou ideec me boh8hcane para polu oi dikec cac euxarictww poluu!polu kalh douleia...kalh epituxia kai ctouc upoloipouc pou dinoun e3etaceic!!:)

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ πολύ.Ήταν πολύ χρήσιμες πληροφορίες

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ πολύ!

Ανώνυμος είπε...

με βοηθησατε πολυ ευχαριστω

Ανώνυμος είπε...

eyxaristooooo

Ανώνυμος είπε...

pragmatika oi plhroforiec pou cac einai polu xrhcimec..euxarictw..:)

Ανώνυμος είπε...

euxaristw poly gia ola! me boithisate kai mu dosate idees pu dn eixa gia tn auriani eksthesi! ;D

Ανώνυμος είπε...

aurio grafo ekthesi me thema tin glossomatheia kai oi plirofories autes einai poli xrisimes!!! eyxaristo poli!!!

Ανώνυμος είπε...

polu kalo,mporeite na grapsete gia tin glwssomathia sti diamorfwsi ths prosopikothtas twn newn?

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετικη δουλεια.Μου δωσατε παρα πολλες ιδεες.

Ανώνυμος είπε...

τελειο με βοηθησε παρα πολυ.

Ανώνυμος είπε...

efxaristw,grafw avrio ek8esi!!!

Ανώνυμος είπε...

και γω ευχαριστω!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Γιώργος Ναστούλης είπε...

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ..ΓΡΑΦΩ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΠΟΛΥ..ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ

Ανώνυμος είπε...

να στε καλα!! μας βοηθησατε πολυ! αυριο γραφω εκθεση και αυτο ηταν οτι χριαζομουν

Ανώνυμος είπε...

euxaristw poliiii

Ανώνυμος είπε...

Αύριο γράφω και εγώ έκθεση! Το θέμα μας θα είναι απλά οι κίνδυνοι της γλωσσομάθειας αλλά και οι λόγοι που πρέπει να είμαστε γλωσσομαθείς... Όταν έμαθα το θέμα της έκθεσής μου ήθελα να κλαίω! Δεν είχα ιδέα τι να γράψω! Ευχαριστώ αυτόν που τα έγραψε γιατί τώρα πραγματικά ξέρω τι θα γράψω και είμαι σίγουροι ότι θα τα πάω πολύ καλά! Αλήθεια.... ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!
xxxxxx

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ!

Ανώνυμος είπε...

Εγώ είμαι γ΄γυμνασίου και έχω έκθεση αύριο 12/12/12! θα με βοηθήσει μήπως η αυριανή μέρα; Δεν ξέρω για αύριο πάντως εσείς με βοηθήσατε απίστευτα! Αξίζετε τα συγχαρητήρια μου! Μπράβο σας!!! Η ιστοσελίδα, οι ιδέες σας σχετικά με αυτό το θέμα, οι απόψεις σας, το πώς τα αναλύετε!! Ειλικρινά συγχαρητήρια.... Φαίνεται ότι δουλέψατε για να έχετε αυτό το αποτέλεσμα!

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ πολύ

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλή δουλειά αλλα όλα αυτα, με κάποιες μικρές αλλαγές, υπάρχουν και σε ένα βοήθημα πρώτης λυκείου οπότε κάποιος αντέγραψε από τον άλλον...

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΧARISTW POLY. AYTES OI PLHROFORIES ME BOH8HSAN NA KANW THN DIKH MOY EK8ESH

Ανώνυμος είπε...

να στε καλα απου το γραψατε κοπέλια με βοηθησε παρα πολυ

Petros Pagonas είπε...

ευχαριστώ που με βοηθήσατε γιατί γράφω έκθεση ??

Petros Pagonas είπε...

ευχαριστώ που με βοηθήσατε γιατί γράφω έκθεση ??

Ανώνυμος είπε...

me voithise arketa , poli kalh douleia!!

Ανώνυμος είπε...

sas euxaristo poli!!!!!!!! poli kali douleia!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ακριβως αυτο που εψαχνα!
τετοια τυχη ουτε στον υπνο μου, με την πρωτο googling επεσα εδω!
ευχαριστω

Ανώνυμος είπε...

καλο!!!!!:D

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΜΕ ΣΩΣΑΤΕ!!!!!!!!!!1

Ανώνυμος είπε...

αυριο γραφω!!
ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΗ Μ ΕΠΙΤΥΧΕΙΑ

Ανώνυμος είπε...

wraio

Ανώνυμος είπε...

Πολυ καλο κειμενο.Με βοηθησε να καανω την εκθεση μου!

Ανώνυμος είπε...

ευχαριστώ με σώσατε γραφώ έκθεση και δεν ξερω τιποτα αλλά με την βοήθεια σας θα καταφέρω και θα γράψω.Ευχαριστωωωωωωωωω!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

πάρα πολύ καλή βοήθεια. Αύριο γράφω και με έσωσες

Ανώνυμος είπε...

ήταν πολύ περιεκτικά αυτά που γράψατε αλλά χρειαζόμουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνέπειες και τα αρνητικά της γλωσσομάθειας!

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ανώνυμος είπε...

Αύριο γράφω έκθεση και με βοήθησε πάρα πολύ.Πολύ καλή δουλειά,μπράβο!

Ανώνυμος είπε...

league of legends FTW
avrio exo ek8esi ke pezo LOL :D

ty gia tin boi8ia

Ανώνυμος είπε...

Κι εγώ γράφω αύριο έκθεση και με βοηθήσατε πολύ Ευχαριστώ☺��

Ανώνυμος είπε...

Παιδιά καταπληκτική δουλειά μπράβο κι ευχαριστώ.

Ανώνυμος είπε...

Το να μαθαινεις ελληνικα δεν ειναι γλωσσομαθεια σωστά;

Ανώνυμος είπε...

Iste oloi vlakes

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ πολύ.Χαρη σε εσάς έγραψα πολύ καλά στην εκθεση. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΩΩΩΩΩΩΩ. ������

Ανώνυμος είπε...

Γιατί δε βγαίνουν οι φατσούλες;

Δημοσίευση σχολίου