Συνολικές προβολές σελίδας

Αναζήτηση

Θέματα

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Είμαι απόφοιτος του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ίδιου τομέα της σχολής με το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας να παραγματεύεται το έργο "Περὶ παίδων ἀγωγῆς" του Πλουτάρχου. Είμαι υποψήφια διδάκτωρ του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας του Δ. Π. Θ. Με ενδιαφέρουν αρκετά θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και μελέτες περιπτώσεων. Το 2009 διορίστηκα μέσω Ασεπ και δίδαξα στο ΓΕΛ Αρχαγγέλου Ρόδου για δύο χρόνια. Από το σχολικό έτος 2011-12 υπηρετώ στο ΓΕΛ Λιμένα, στην γενέτειρά μου, την Θάσο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΗΜΑΤΩΝ 3ης ΣΥΖΥΓΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΗΜΑΤΩΝ 3ης ΣΥΖΥΓΙΑΣ

abdo - abdidi - abditum – abdere = κρύβω
accidit - accidit – accidere = συμβαίνει
adduco - adduxi - adductum – adducere = οδηγώ προς, παρακινώ
a(d)gnoso - a(d)gnovi - a(d)gnitum ¬ a(d)gnoscere = αναγνωρίζω
adimo - ademi - ademptum – adimere = αφαιρώ
amitto - amisi - amissum - amittere = χάνω
animadverto - animadverti - animadversum ¬animadvertere = παρατηρώ
cerno - crevi - cretum – cernere = διακρίνω, κρίνω, αποφασίζω
claudo - clausi - clausum – claudere = κλείνω
cognosco - cognovi - cognitum – cognoscere = γνωρίζω.................

compono - composui - compositum ¬componere = συνθέτω, συντάσσω
comprehendo - comprehendi ¬comprehensum – comprehendere = συλλαμβάνω
condo - condidi - conditum – condere = κτίζω
confundo - confudi - confusum - confundere = συγχέω
consido - consedi - consessum – considere = κάθομαι
consisto - constiti, -, consistere = συνίσταμαι, βρίσκομαι, πε¬ριορίζομαι
consulo - consului - consultum – consulere = φροντίζω. προσέχω για
constituo - constitui - constitutum ¬constituere = αναδιοργανώνω, αποφασίζω, δημιουργώ
contundo - contudi - contusum – contundere = συντρίβω
converto - converti - conversum – convertere = γυρίζω προς τα πίσω
curro - cucurri - cursum – currere = τρέχω
dedo - dedidi - deditum – dedere = παραδίνω
deligo - delegi - delectum – deligere = εκλέγω
deprehendo - deprehendi - deprehensum ¬ deprehendere = συλλαμβάνω. ανακαλύπτω
dico - dixi - dictum – dicere = λέγω
discedo - discessi - discessum – discedere = αποχωρώ, φεύγω
discurro - discurri και discucurri ¬discursum – discurrere = τρέχω εδώ κι εκεί
excludo - exclusi - exclusum - excludere = κλείνω απ' έξω, διώχνω
exρellο - expuli - expulsum - expellere = εκδιώκω
extraho - extraxί - extractum - extrahere = βγάζω, τραβάω. έξω
fingo - finxi - fictum - fingere= πλάθω, κατασκευάζω
gero - gessi - gestum - gerere= διεξάγω, κάνω
impono - imposui - impositum – imponere= επιβάλλω, επιβιβάζω
invado - invasi - invasum - invadere= ειοχωρώ. καταλαμβάνω
laedo - laesi - laesum - laedere= βλάmω. προσβάλλω
lego - legi - lectum - legere= διαβάζω, μαζεύω, βγάζω
mitto - misi - missum - mittere= στέλνω, ρίχνω
obtingit - obtigit, -, obtingere= μου λαχαίνει ο κλήρος
occido - occidi - occisum - occidere = σκοτώνω
occurro - occurri και occucurri - occursum ¬occurrere= επιτίθεμαι
pergo - ρerrexί - perrectum - pergere = κατευθύνομαι
pοnο - posui - positum - ponere = τοποθετώ
praesumo - praesumpsi - praesumptum ¬praesumere= προγεύομαι
produco - produxi - productum - producere = οδηγώ μπροστά
prorepo - prorepsi - proreptum - prorepere = έρπω προς
recedo - recessi - recessum - recedere = αποσύρομαι
remollesco, -. remollescere= γίνομαι μαλθακός
repono - reposui - repositum - reponere = τοποθετώ
restituo - restitui - restitutum - restituere = αποκαθιστώ
seiungo - seiunxi - seiunctum - seiungere = χωρίζω
sino - sivi - situm - sinere= αφήνω
trado - tradidi - traditum - tradere= παραδίνω
traho - traxi - tractum - trahere= τραβώ
verto - verti - versum - vertere= στρέφω
vinco - vici - victum - vincere= νικώ
νίνο - νίxί - victum – νίνere = ζω

ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ 3ης ΣΥΖΥΓΙΑΣ
nascor - natus sum – nasci = γεννιέμαι (μτχ. μέλλ. nasciturus)
queror - questus sum - queri= παραπονιέμαι
Πηγή: nearhouparaplous.blogspot.com

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου